Regulamin

I Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy areum.pl działający pod adresem www.areum.pl (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez: AMS CORPORATION sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000812169, NIP: 5252806343, REGON: 38481315100000, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 50000, adres poczty elektronicznej: kontakt@areum.pl, tel.: 512817304.

1.2. Sklep obsługuje wyłącznie Klientów na terytorium Polski.

1.3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu takie jak: sposób składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i warunki realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.4. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

 II Warunki i czas realizacji zamówienia

2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem. Zamówienia składać można wyłącznie drogą elektroniczną, przez 24 godziny na dobę, przez cały rok chyba, że Sklep chwilowo zawiesi swą działalność na czas przeprowadzenia prac technicznych, o czym uprzednio poinformuje Klientów. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są od rana następnego dnia roboczego.

2.2. Klient składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3. W procesie zamawiania produktów ze Sklepu, Klient zobowiązany jest podać następujące dane: zamawiane produkty oraz ich ilość; adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury; sposób dostawy (paczkomaty InPost, kurier); sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu); (opcjonalnie) kod rabatowy. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, uprzednio powiadamiając o tym Klienta.

2.4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.5. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 24 godzin roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.6. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep należności za towar. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Klient ma w takim przypadku prawo złożyć zamówienie powtórnie.

2.7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z powodu wyczerpania zapasu zamówionego produktu lub z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy lub poprzez kontakt telefoniczny z Klientem.

2.8. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu. 

III Ceny produktów i koszty przesyłki

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają wszystkie mające zastosowanie podatki, w tym VAT, lecz nie zawierają kosztów przesyłki produktów do Klienta – o tych ostatnich Klient informowany jest osobno w zakładce Czas i Koszty dostawy. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponoszone przez Klienta.

3.2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7" przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.

3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera. Nieprzedstawienie protokołu zawierającego jednoznaczne potwierdzenie naruszenia integralności przesyłki czy też zniszczenia dostarczonych produktów w procesie ich przesyłania może spowodować nieuznanie reklamacji, których podstawą jest naruszenie integralności przesyłki lub zniszczenie dostarczonych produktów w procesie dostarczania.

3.7. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niedopełnienie ww. czynności spowodować może skutki jak w punkcie 6 niniejszego paragrafu.

 IV Dopuszczalne formy płatności

4.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony,  można dokonać osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem lub on-line za pomocą serwisu Przelewy24.

4.2. Rozliczenia transakcji on-line w przypadku płatności przez internet przeprowadzane są za pośrednictwem platformy: PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-327  Poznań , przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000347935, posiadającej numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000 PLN, opłacony w całości gotówką, pod adresem strony internetowej:  http://www.przelewy24.pl/.

V Reklamacje i zwroty towaru

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep.

5.2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: produkty@areum.pl lub w formie tradycyjnej na adres Sklepu:

Areum
ul. Krasińskiego 25a/620
40-019 Katowice

5.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji. W takim przypadku Klient zobowiązany jest na swój koszt zwrócić do Sklepu przedmiot podlegający reklamacji. 

5.5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z zasadami zawartymi w zakładce "Zwroty i reklamacje" (sekcja: "zwroty").  W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy znajdują się w zakładce "Zwroty i reklamacje".

5.7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

5.8. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

5.9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 VI Zwroty należności

6.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówień opłaconych przy odbiorze u kuriera lub w paczkomacie Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy podany przez Klienta.

6.2 Zwrot należności nastąpi tylko w przypadku gdy zamówienie, które wcześniej zostało w pełni opłacone przez Klienta, zostało przez niego całkowicie lub częściowo (wtedy zwrot dotyczy odpowiedniej części wartości zamówienia) anulowane; w przypadku gdy zamówienia podlega zwrotowi przez Klienta po uprzednim jego dostarczeniu do Klienta; .1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta po dostarczeniu do niego zamówienia

VII Dane osobowe

7.1. Dane osobowe przetwarzane są przez AMS CORPORATION sp. z o.o, adres siedziby: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000812169, NIP: 5252806343, REGON: 38481315100000,

7.2. Administratorem Danych jest AMS CORPORATION sp. z o.o

7.3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie lub też świadczenie innych usług drogą elektroniczną.

7.4. Po podaniu i wyrażeniu zgody na przechowywanie danych Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji podanych wcześniej danych osobowych. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili, co należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora Danych.

7.5. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez platformę przelewy24  w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodne z ww. ustawą, klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.

7.6. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.

7.7. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w związku z: realizacją umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta; rejestracją konta Klienta w Sklepie; obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży; działaniami marketingowymi (po wyrażeniu zgody przez Klienta) i statystycznymi, wspierającymi optymalizację pracy Sklepu.

7.8. Sklep wykorzystuje informacje zawarte w logach dostępowych wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

7.9. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.10. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Więcej na ten temat w Polityce Cookies.

  IX Postanowienia końcowe

9.1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do powstrzymywania się od jakiejkolwiek szkodliwej dla niego aktywności. Poprzez aktywność szkodliwą rozumiana jest taka aktywność, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, tj. m.in. ingerowanie w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym lub urągającym godności osób trzecich, rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i inne działania, które mogą być uznane za szkodliwe.

9.2. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. Podobnie, nie ponosi on odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

9.4. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

9.5. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (logo, grafiki, zdjęcia, treść i teksty zamieszczone w Sklepie, układ graficzny, i inne.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.6. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl